Jalostussuositukset

Jalostussuositukset päivitetty 30.11.2014

Hollanninpaimenkoira ei kuulu PEVISAan, mutta Suomen Hollanninpaimenkoirat ry on asettanut seuraavat suositukset jalostukseen käytettäville yksilöille Suomen Kennelliiton antamien rekisteröintiehtojen lisäksi.

Niiden yhdistelmien kohdalla, jotka eivät täytä jalostussuosituksia, mainitaan miltä osin jalostussuositukset jäävät täyttymättä. Tällaiset pentueet listataan jalostussuositukset täyttävien pentueiden jälkeen.

Yhdistys voi kuitenkin kieltäytyä julkaisemasta pentuetta, jonka jälkeläisissä tai lähisukulaisissa on vakavia virheitä laajaan aineistoon pohjautuvan arvostelun perusteella tai kasvattaja syyllistyy kasvattajasitoumuksen, eläinsuojelulain tai -asetusten vastaiseen toimintaan.

Yleistä

Jalostukseen käytettävien yksilöiden tulee olla ulkomuodoltaan ja luonteeltaan rodunomaisia sekä terveitä. Jalostuksen tulee tähdätä rodun elinkelpoisuuden ja riittävän populaatiokoon säilyttämiseen. Käytettyjen yksilöiden tulisi kyetä lisääntymään ja synnyttämään normaalisti. Mikäli uros ei astu normaalisti tai narttu synnyttää toistuvasti keisarinleikkauksella tai ei salli normaalia astumista, tulee tällaisia yksilöitä käyttää jalostukseen vain erityisen painavista syistä.

Jalostukseen ei suositella käytettävän alle 24 kk ikäistä yksilöä. Rodun pienuudesta johtuen jalostukseen ei tulisi käyttää yksilöä, jolla on Suomessa jo yli 20 jälkeläistä tai yli 10 alle vuoden ikäistä jälkeläistä. Karkeakarvaisella muunnoksella suositus on 10 jälkeläistä tai kaksi pentuetta muunnoksen harvalukuisuuden vuoksi.

Rotumääritelmässä hylkääviä ja siten myös jalostuksesta pois sulkevia virheitä ovat:

Kaikki muut poikkeamat rotumääritelmästä luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen, hyvinvointiin ja työkykyyn ja niitä tulee arvioida samalla tavalla jalostuksessa.

Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n asettamat vähimmäissuositukset jalostukseen käytettäville yksilöille ovat:

Lisäksi muunnoskohtaiset ohjeet:

Karkeakarvainen muunnos

Lyhytkarvainen muunnos

Pitkäkarvainen muunnos

Silmäpeilausta ja selkäkuvausta suositellaan tehtäväksi kaikille muunnoksille.

Ulkomaisen koiran jalostuskäytössä noudatetaan soveltuvin osin samoja suosituksia. Ulkomaisen uroksen tulee täyttää oman maansa jalostussuositukset (maakohtaiset jalostussuositukset voivat olla hyvinkin erilaisia kuin Suomessa). Kasvattajan tulee toimittaa dokumentit tuloksista pentueilmoituksen liitteenä.
Mikäli uroksen kotimaassa ei ole lainkaan jalostussuosituksia, se mainitaan ilmoituksessa.

Ohjeet kasvattajille

Kasvattajalistalla julkaistaan kasvattajat jotka ovat Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n jäseniä, ja jotka sitoutuvat ilmoittamaan kaikki hollanninpaimenkoirapentueensa yhdistyksen pentulistalle kahden viikon kuluessa pentujen syntymästä. Suomen Hollanninpaimenkoirat ry listaa sivuillaan kaikkien jäsenkasvattajiensa pentueet, vaikka ne eivät kaikilta osin täyttäisi yhdistyksen jalostussuosituksia.

Kasvattaja lähettää jalostustoimikunnalle kirjalliset lausunnot (kopiot):

Pentuesuunnitelma tulee olla jalostustoimikunnalla terveystietoineen kolme kuukautta ennen aiottua astutusta. Suunnitelma on voimassa yhden vuoden.

Kasvattaja ilmoittaa jalostustoimikunnan puheenjohtajalle (joka ilmoittaa pentuvälittäjälle, kahta ilmoitusta ei siis tarvita):

Ilmoitus on pentulistalla syntyneiden pentueiden listalla kaksi kuukautta, ja suunnitelluissa pentueissa kunnes kasvattaja ilmoittaa pentujen syntyneen, tai ilmoitus vanhenee. Kasvattaja voi pyytämällä jatkaa ilmoituksen voimassaoloa toiset 8 viikkoa, jonka jälkeen myymättömät pennut siirretään kasvattajan pyynnöstä Kotia etsivät koirat -palstalle.