Jalostussuositukset

Hollanninpaimenkoira ei kuulu PEVISAan, mutta Suomen Hollanninpaimenkoirat ry on asettanut seuraavat suositukset jalostukseen käytettäville yksilöille Suomen Kennelliiton antamien rekisteröintiehtojen lisäksi.

Niiden yhdistelmien kohdalla, jotka eivät täytä jalostussuosituksia, mainitaan miltä osin jalostussuositukset jäävät täyttymättä. Pentueet ovat listalla aikajärjestyksessä.

Yhdistys voi kuitenkin kieltäytyä julkaisemasta pentuetta, jonka jälkeläisissä tai lähisukulaisissa on vakavia virheitä laajaan aineistoon pohjautuvan arvostelun perusteella tai kasvattaja syyllistyy kasvattajasitoumuksen, eläinsuojelulain tai -asetusten vastaiseen toimintaan.

east Pentulistan ohjeistuseast Kennelliiton yleinen jalostustrategiaeast Keinosiemennysohje

Jalostussuositukset 1.1.2021 alkaen

Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille. Jalostussuosituksissa on yleinen osa, joka koskee kaikkia muunnoksia. Tämän lisäksi karkeakarvaisella ja pitkäkarvaisella muunnoksella on muunnoskohtainen suositus.

Jalostukseen käytettävien yksilöiden tulee olla ulkomuodoltaan ja luonteeltaan rodunomaisia sekä terveitä. Jalostuksen tulee tähdätä rodun elinkelpoisuuden ja riittävän populaatiokoon säilyttämiseen. Käytettyjen yksilöiden tulee kyetä lisääntymään ja synnyttämään normaalisti. Mikäli uros ei astu normaalisti tai narttu ei salli normaalia astumista tai synnyttää toistuvasti keisarinleikkauksella, ei tällaista yksilöä saa käyttää jalostukseen. Jalostukseen ei suositella käytettävän alle 24 kk ikäistä yksilöä. Rodun pienuudesta johtuen jalostukseen ei tule käyttää yksilöä, jolla on Suomessa jo yli 20 alle 5 vuoden ikäistä jälkeläistä tai yli 10 alle 1 vuoden ikäistä jälkeläistä. Karkeakarvaisella muunnoksella jalostukseen ei tule käyttää yksilöä, jolla on yli 10 alle 5 vuoden ikäistä jälkeläistä muunnoksen harvalukuisuuden vuoksi.

Rotumääritelmässä hylkääviä ja siten myös jalostuksesta pois sulkevia virheitä ovat:

  • Vihaisuus tai selvä arkuus
  • Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
  • Puutteellinen rotutyyppi

Kaikki muut poikkeamat rotumääritelmästä luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen, hyvinvointiin ja työkykyyn ja niitä tulee arvioida samalla tavalla jalostuksessa.

Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n asettamat vähimmäissuositukset jalostukseen käytettäville yksilöille

Molempien vanhempien tulee olla lonkkakuvattuja ja lonkkien tulee olla joko A tai B. Jalostussuositukset täyttyvät, jos lonkkatuloksen C saanut paritetaan tuloksen A saaneen koiran kanssa.

Jalostukseen käytettävän koiran kyynärnivelten tulee olla terveet.

Jalostukseen käytettävän koiran selkä tulee olla virallisesti kuvattu spondyloosin (SP) ja välimuotoisen lanne-ristinikaman (LTV) osalta terveeksi. SP1 (lievä) tuloksen saanut koira voidaan parittaa SP0 (ei muutoksia) tuloksen saaneen koiran kanssa. Selkeitä tai vaikeita SP2-SP4 muutoksia omaavia koiria ei tule käyttää jalostukseen. LTV1-LTV4 tuloksen saanutta koiraa voidaan käyttää jalostukseen vain normaalin LTV alueen (LTV0) omaavalle koiralle.

Molempien vanhempien tulee olla virallisesti silmätarkastettuja (ECVO). Virallinen silmätarkastus ei saa olla yli 3 vuotta vanhempi ja yli 7-vuotiaana tehty tarkastus voidaan katsoa lopulliseksi. Silmäpeilauksen osalta jalostussuositukset noudattavat ECVO:n voimassa olevia jalostussuosituksia eri silmäsairauksille.

Vanhemmilla tulee olla hyväksytty SKL:n luonnetesti (loppupistemäärä vähintään +75 ja osiot terävyys, luoksepäästävyys, hermorakenne ja laukauspelottomuus positiivisia) TAI suoritettu MH-luonnekuvaus, jossa ampumisosiosta koiran tulee saada arvo 1-4 (5 ei hyväksytä) sekä kohdasta 1a 2-5 (1 ei hyväksytä) ja 1c 2-5 (1 ei hyväksytä) TAI palveluskoirakokeen alokasluokan koulutustunnus TAI koulutustunnus kansallisesta tai kansainvälisestä pelastuskoirakokeesta (ei soveltuvuuskoe) TAI hyväksytty tulos paimennuksen esikokeesta tai paimennuskokeen 1. luokasta (ei taipumustesti).

Vihaisen käyttäytymisen vuoksi kilpailu- tai osallistumiskiellon saanut koira ei täytä jalostussuosituksia kiellon voimassaoloaikana.

Vanhemmilla tulee olla näyttelystä joko EH tai erikoisnäyttelystä H aikaisintaan 15 kk iässä.

Jos toiselta vanhemmalta puuttuu hampaita tai on lievä purentavirhe, tulee toisella olla täysi hampaisto ja normaali leikkaava purenta. Jos koiralla on vakava purentavirhe, ei koiraa saa käyttää jalostukseen.

Uusintayhdistelmä ei täytä jalostussuosituksia, jos ensimmäisessä pentueessa on ollut enemmän kuin 3 pentua.

Koiraa, jolla on epilepsia, allergiaa, autoimmuunisairaus tai toistuvia suolistotulehduksia ei saa käyttää jalostukseen.

Koukkuhäntäistä koiraa voi käyttää jalostukseen vain hyvin perustellusta syystä.

Sukusiitosasteen tulee olla alle 6 % laskettuna viidellä sukupolvella.

Jos yhdistelmän sukutaulusta 50 % tai yli on tyhjää, jalostussuositukset täyttääkseen kasvattajan tulee esittää selvitys yhdistelmän sukutaulusta sukusiitosasteen laskemista varten.

HUOM! Jos terveystulos ei näy KoiraNet:issä, tulee sen olla liitettävissä tiettyyn koiraan virallisen nimen, sirunumeron tai rekisterinumeron avulla, muussa tapauksessa terveystulosta ei voida hyväksyä.

Lisäksi muunnoskohtaiset ohjeet

Karkeakarvainen muunnos

Karkeakarvaisella muunnoksella tavataan silmien kammiokulmissa epänormaalia rakennetta (ICAA), joka pahimmillaan altistaa silmänpainetaudille. Jalostukseen käytettäville koirille tulee suorittaa silmätarkastuksen yhteydessä virallinen gonioskopiatutkimus. Koira, jolla kammiokulman epänormaali rakenne on asteeltaan lievä tai kohtalainen täyttää jalostussuositukset, mikäli koira yhdistetään parituskumppaniin, jolla gonioskopiatutkimuksen tulos on terve. Jos muutokset on merkitty vakavaksi, koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Gonioskopiatutkimus ei saa olla yli 3 vuotta vanhempi ja yli 7-vuotiaana tehty tutkimus voidaan katsoa lopulliseksi.

Pitkäkarvainen muunnos

Pitkäkarvaisella muunnoksella esiintyy kilpirauhasen vajaatoimintaa enemmän suhteessa muihin karvamuunnoksiin. Kilpirauhasen vajaatoiminta eli hypotyreoosi on autoimmuunisairaus, joka aiheuttaa koirassa elimistöllisiä muutoksia, jotka vaurioittavat sen elin- ja hermotoimintoja ja tuhoavat kilpirauhaskudosta. Perinnöllinen muunnos on idiopaattinen vajaatoiminta. Pitkäkarvaisilla tulee olla kilpirauhastutkimukset tehtynä. Tutkimustulokset eivät saa olla yli 24 kk vanhat. Kilpirauhastutkimuksen tulee sisältää kaikki seuraavat:

  • TSH ja T4 -verikoe (T4 tai vapaa T4); määrittelee veren tyroksiiniarvot
  • TgAA -verikoe; määrittää onko koiralla veressään kilpirauhasen vajaatoiminnan vasta-aineita.

Sairastuneita koiria ei saa käyttää jalostukseen. Koira, joka on kliinisesti terve, mutta jokin sen kilpirauhasarvoista on viitearvojen ulkopuolella ja koira, joka on TgAA-positiivinen täyttää jalostussuositukset, mikäli se yhdistetään yksilöön, jolla nämä arvot ovat normaalit.

Ulkomaiset koirat

Ulkomaisen koiran tulee täyttää oman maansa jalostussuositukset (maakohtaiset jalostussuositukset voivat olla hyvinkin erilaisia kuin Suomessa). Tämän lisäksi koiralla tulee olla lonkka- ja kyynärlausunto, joihin sovelletaan Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n asettamia jalostussuosituksia. Ulkomaiseen koiraan, joka on aikuisiällä (yli 1 v) Suomen Kennelliiton rekisterissä sekä ulkomaiseen koiraan, joka on suomalaisen omistuksessa, sovelletaan Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n asettamia jalostussuosituksia. Kasvattajan tulee toimittaa kopio ulkomaisen koiran virallisesta rekisteritodistuksesta sekä dokumentit terveystutkimus-, luonnetesti- ja muista koetuloksista pentueilmoituksen liitteenä.

Muunnosten väliset risteytykset

Suomen Kennelliiton rotukohtaiset erityisohjeet: Seuraavat muunnosten väliset risteytykset eivät ole sallittuja: pitkäkarvainen x karkeakarvainen. Muut muunnosten väliset risteytykset sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään ilmiasunsa mukaisesti, paitsi yhdistelmästä lyhytkarvainen x karkeakarvainen syntyneet pennut, jotka rekisteröidään karkeakarvaisiksi. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Muutos voidaan tehdä myös Kennelliitossa omistajan anomuksesta rotujärjestön puoltavan lausunnon perusteella, kun koira on täyttänyt 9 kk tai Kennelliiton hyväksymän DNA-testituloksen perusteella missä tahansa iässä.

Rotujärjestön / rotua harrastavan yhdistyksen lausunto perustuu siihen, täyttävätkö koirat/yhdistelmä Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman suositukset ja rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen liittyvät suositukset (kts. Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen kohta 6), ja jotka noudattavat NHC:n ohjetta käyttää ensimmäisen polven risteytyksiin vain sellaisia yksilöitä, jotka ovat synnyttäneet tai siittäneet pentueen luonnollisesti. Huom! Yhdistelmän tulee täyttää jalostussuositukset molempien risteytettävien muunnosten osalta.

Toisen polven pitkäkarvainen x lyhytkarvainen -risteytyksiin valittaville koirille ei vaadita jälkeläisnäyttöä, muuten poikkeuslupakäytäntö on sama kuin ensimmäisen polven risteytyksillä. Karkeakarvainen x lyhytkarvainen -risteytyksistä syntyneitä koiria voidaan käyttää jalostukseen yksinomaan karkeakarvaisten kanssa. Rodun kotimaan ohjeen mukaisesti risteytyksistä syntyneitä koiria ei tule yhdistää muista risteytyksestä syntyneiden koirien kanssa, eikä risteytyskoiralle tule anoa uutta risteytystä (ellei kyse ole 2. polven pitkäkarvainen x lyhytkarvainen -risteytyksestä) ennen kuin koiralla on täysi sukutaulu (3 sukupolvea eli 14 koiraa) omassa karvamuunnoksessaan. Suomen Hollanninpaimenkoirat ry haluaa kunnioittaa rodun kotimaan rotujärjestön kantaa tässä asiassa.

Mikäli kasvattaja haluaa käyttää pitkäkarvainen x lyhytkarvainen -risteytyksestä syntynyttä lyhytkarvaiseksi rekisteröityä koiraa jalostukseen lyhytkarvaisen kanssa, tai karkeakarvainen x lyhytkarvainen -risteytyksestä syntynyttä karkeakarvaiseksi rekisteröityä koiraa jalostukseen karkeakarvaisen kanssa, ei uutta poikkeuslupa-anomusta tarvita.

picture_as_pdf Muunnosristeytysohje